แม่เด็กฟังไว้ “ท น า ย ดั ง” ไขความกระจ่าง ฟ้องเรียกค่าเสียหายคนช่วยเหลือ ง า น นี้ มี เ งิ บ

Sponsored Ad

เป็นประเด็นที่ วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ จากเหตุการณ์ที่หญิงเจ้าของรถยนต์คันหนึ่งที่มีลูกสาว 1 ขวบติดอยู่ภายในรถ พยายามเรียกค่าเสียหายหญิงสาวอีกรายที่เป็นภรรยาของช่างกุญแจและพอมีประสบการณ์ปลดล๊อคประตูรถ ภายหลังเธอ (ภรรยาช่างกุญแจ) พยายามใช้ลวดช่วยปลดกุญแจแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากหญิงเจ้าของรถไยอมให้ทุบกระจก นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พ.ค. ทางด้านทนายคนดังได้อย่าง “ทนายเกิดผล แก้วเกิด” ได้พูดถึงกรณีนี้ว่า “จากวิเคราะห์ความรู้ทางกฎหมายจากกรณีดังกล่าว ว่า การที่เด็กติดอยู่ในรถเพราะความประมาทของตัวเองแล้วมีคนไปช่วยลูก แทนที่จะสำนึกบุญคุณเขากลับคิดจะเอาเรื่อง แบบนี้ใครอยากจะช่วย แต่ถึงแม้รถคุณจะเสีนหายแค่ไหน ผู้ที่เข้าไปช่วยเด็กก็ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา แม้แต่สลึงเดียว

ทั้งนี้ทางอาญา ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับโทษฐานทำให้เสียทรัพย์ เพราะเป็นการกระทำด้วยความจำเป็น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น ข้อที่ 1 เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ ข้อที่ 2 เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

ส่วนทางแพ่ง ก็ไม่ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีรถบุบสลายแต่ประการใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 450 ที่บัญญัติว่า ถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายซึ่งมีมาเป็นสาธารณะโดยฉุกเฉิน ท่านว่าไม่จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหากความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุภยันตราย ถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะบำบัดปัดป้องภยันตรายอันมีแก่เอกชนโดยฉุกเฉินผู้นั้นจะต้องใช้คืนทรัพย์นั้น

ถ้าบุคคลทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจะป้องกันสิทธิของตนหรือของบุคคลภายนอกจากภยันตรายอันมีมาโดยฉุกเฉินเพราะตัวทรัพย์นั้นเองเป็นเหตุบุคคลเช่นว่านี้หาต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ หากว่าความเสียหายนั้นไม่เกินสมควรแก่เหตุแต่ถ้าภยันตรายนั้นเกิดขึ้นเพราะความผิดของบุคคลนั้นเองแล้ว ท่านว่าจำต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้

ขอบคุณที่มา เกิดผล แก้วเกิด