เตรียมลงทะเบียนรับเงินใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน ด้วย 7 ขั้นตอน

Sponsored Ad

เตรี ยมลงทะเบี ยนรับเงิ นใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน ด้วย 7 ขั้นตอน

ข่าวดีสำหรับคนชอบเที่ยว หลังจากรัฐบ าลปลดล็ อค

มาตรการช่วงโ ค วิ ด -19 ทำให้หลายคน

อย า กออกเดินทาง และมองหาที่ท่องเที่ยวกันจำนวนมาก ทางครม. ได้มีมติอนุมัติ

งบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการฟื้ นฟูเศ รษฐกิจด้าน

การท่องเที่ยว จากการได้รับผลกระทบของโควิด-19 โดยรัฐจะสนับสนุนค่ าใช้จ่าย

เป็นจำนวนเงิ นทั้งสิ้น 4600 บ าท/คน มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

7 ขั้นตอนในการลงทะเบียน โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

เข้าไปที่เว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com แล้วทำการลงทะเบี ยน

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อย จากนั้นจะได้รับ SMS ยืนยันตอบกลับภายใน 3 วัน

ให้เราโหลด แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ลงสมาร์ทโฟนของเราไว้

แล้วทำการจองโรงแรม ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ จองผ่านโรงแรมโดยตรง,

อโกด้า, ทราเวลโลก้า เป็นต้น โดยสามารถจองได้ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน/คน

จากนั้นก็ให้จ่ายเ งินค่ าห้องที่จองไว้ ในราค า 60%* ของค่ าห้อง

ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งสามารถจ่ายด้วยการโอ นเงิ น

หรือบัตรเครดิตการ์ด (*ไม่สามารถยกเลิกได้)

เมื่อถึงวันเข้าที่พัก ก็ให้ไปเช็ คอิน เพื่อรับคูปอง 600 บ าท/คืน

(หลัง 17.00 น.) ณ ที่เช็ คอิน สูงสุด 5 คืน

เมื่อถึงวันออกจากที่พัก ก็เช็ คเอ้าท์ ตามปกติ (โดยคูปอง

จะหมดอายุในเวลา 24.00 น. ของวันที่เช็กเอาท์)

กรอก Booking Number ในเว็บไซต์

เราเที่ยวด้วย.com เพื่อรับเงิ นคืนค่ าเครื่องบิน 40%

** กำหนดโ อนเ งินคืนทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30 ของเดือน

สามารถเริ่มลงทะเบี ยนได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน

ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้ านของตนเอง

เราเที่ยวด้วยกัน” เราจะได้สิทธิ์อะไรบ้ าง?

สิทธิ์ที่ 1 คืนเงิ นค่ าตั๋วเครื่องบิน 40%

ไม่เกิน 1,000 บ าท ต่อที่นั่ง (จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง

ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง)

สิทธิ์ที่ 2 ส่วนลดค่ าที่พัก 40%

ไม่เกิน 3,000 บ าท ต่อห้องหรือต่อคืน สูงสุด 5 ห้อง หรือ 5 คืน

สิ ทธิ์ที่ 3 รับคูปอง มูลค่ า 600 บ าทต่อวัน

ใช้เป็นส่วนลดค่ าอาหารและค่ าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ที่ร่วมโครงการ

โด ยชำระเพี ยง 60% อีก 40% ตั ดจากคูปอง (ได้รับคูปองรายวัน

หลัง 17.00 น. เมื่อ Check-in เข้าที่พักแล้ว)

ข้อมูลjitpensook