สินเชื่อออมสินให้ยืมเงิน 50,000 บาท ตามนโยบายรัฐ เพื่อใช้จ่ายหรือชำระหนี้ ไม่ต้องค้ำประกัน

จุดเด่น สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

 •  เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือ การอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้

 • ให้กู้ได้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และ ตามความสามารถ ในการชำระหนี้คืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 •  อัตราดอกเบี้ย คงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

 •  100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

 •  ชำระคืน ในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี

 

รายละเอียดการสมัคร และ คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นผู้ประกอบอาชีพ ที่มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระ เงินกู้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี
– มีที่อยู่อาศัยแน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้สะดวก
– เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้ธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

 •  ใช้บริษัทประกัน สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกัน เงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน

 1.  ใช้สำเนา บัตรประชาชน และ สำเนา ทะเบียนบ้านของผู้ที่กู้ และ ของผู้ที่มาค้ำประกัน
 2. เอกสาร การแสดงรายได้
 3.  สมุดเงินฝาก และ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 4.  ใช้เอกสาร แสดง รายรับ และ รายจ่าย (ถ้ามี)
 5.  รูปถ่าย ของสถานที่ การประกอบอาชีพ
 6.  ในกรณีที่ใช้ หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้นำ สำเนาหลักทรัพย์ ที่จะใช้ค้ำประกันแนบมาด้วย
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

ท่านใดสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์  ธนาคารออมสิน GSB
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์เราตรับ.