เพียงแค่มีบัญชี ออมสิน สามารถยืมเงิน ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ. ผ่อนชำระ 36 งวด

Sponsored Ad

แค่มีบัญชี ออมสิน สามารถยืมเงิน ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ. ผ่อนชำระ 36 งวด

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากธนาค ารออมสิน ที่ช่วยบรรเทาความเดื อดร้ อนจากสถานการณ์นี้

โดยการปเปิดให้เ งินกู้ ยืมเงิ น ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบ าท สำหรับเงื่อนไขเงิ นกู้

ยืมเงิ น ฉุ กเฉิ นรอบที่สองของธนาค ารออมสิน สินเ ชื่อช่วยประชาชนที่มีรา ยได้ประจำ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์นี้ ให้กู้ร าย

ละไม่เกิน 50,000 บ าท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี

ธนาค ารออมสิน

คุณสมบัติ ผู้กู้ ยืมเงิ น

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ผู้มีร ายได้ประจำ แต่มีร ายได้ลดลงหรือขา ดรา ยได้เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกร ร มท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ

และอุตสาหกร ร มที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ฝากเงิ นประเภทเผื่อเรียกของธนาค าร

มีการต รวจสอบรา ยได้จากกรมส รรพากร (ถ้ามี)

เงื่อ นไขสินเ ชื่อ ผู้ กู้ ยืมเงิ น

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท

อัตราด อกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาค ารกำหนด)

ระยะเวลาชำระคืนเงิ นกู้ยืม และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ยเป็นรา ยเดือน โดยหักเงิ นชำระจากบัญชีเงิ นฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเ งินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หรือจนกว่าจะครบวงเ งินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบ าท

ทั้งนี้ใครที่ต้องการกู้เงิ นกับทางธนาค ารออมสิน สามารถทำเรื่องกู้ยืมเ งินได้เลย

หากเข้าเงื่อนไขตามที่ทางธนาค ารกำหนด

ข้อมุลphurlenlen