สินเชื่อใหม่ออมสิน ให้กู้สูงสุด 200,000 ดอกเริ่ม 0.5% ต่อเดือน ผ่อนนาน 8 ปี

Sponsored Ad

ทางเพจเรามีสินเชื่อจากธนาคาร ออมสินมาแนะนำทุกคนครับ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จจ่ายจำเป็นในการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี โดยไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไปดูรายละเอียดกันครับ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เศรษฐกิจจะมั่นคงถ้าประชาชนมีอาชีพ ธนาคารออมสิน (GSB) จึงให้บริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต และชำระหนี้สินอื่นๆตามความจำเป็น วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี โดยไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว หรือ ผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพแต่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพ ก็สามารถขอได้ เพียงนำเอกสารประกอบการสมัครมาที่ธนาคารออมสิน (GSB) ทุกสาขา >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง

จุดเด่น

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชำระหนี้ต่างๆ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ

จุดเด่นของบริการ

 • เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
 • มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
 • มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

วงเงินกู้ สูงสุด 2 แสนบาท

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
 • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

เอกสารของผู้กู้

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้
 • สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย

สามารถสมัคร “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” ได้ที่ ธนาคารออมสิน (GSB) ทุกสาขา หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02-299-8000 หรือ Call Center 1115

คลิป