แค่มีสมุด ธ.ออมสิน ให้กู้ยืม 300,000 ผ่อนนาน 25 ปี

Sponsored Ad

ไม่ต้องเป็นพนักงานประจำแค่ประกอบอาชีพ ธนาคารออมสิน เข้าใจว่าชีวิตของคุณ มีภาระที่ต้องแบกรับ เราเลยออกแบบ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ให้คุณได้มีอิสระ ในการกู้ยืมสินเชื่อได้มากขึ้น กับเงินก้อนที่จะช่วยแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน ท่องเที่ยวได้ตามใจ และสามารถนำไปใช้ ประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง วันนี้โอกาสมาถึงทุกคน ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ทุกคนทุกอาชีพ

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรส
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)

วงเงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 300,000 บาท
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ยืมได้สูงสุด 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน ห้องชุดให้กู้ได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน และสุดท้ายที่ดินให้กู้ได้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาชำระหนี้

 • กรณีเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือ 84 เดือน
 • กรณีเงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 25 ปี

ใครที่สนใจ สามารถ สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน ได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้เลย

หรือที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/saitong/