สินเชื่อเปี่ยมสุข ธ.กสิกรไทย ให้กู้ 6,000-20,000 รายได้น้อยก็กู้ได้

Sponsored Ad

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย (K-Personal Loan for Happy Life) เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่มีระยะเวลาการชำระคืนที่แน่นอน (Loan) สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ ยงชีพที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) เป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยใช้เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหลักฐานอ้างอิงเงินกู้ ซึ่งบริษัท/หน่วยงานที่ลูกค้าสังกัดอยู่จะต้องมีการทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร

วงเงิน

ขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน

ระยะเวลาผ่อน

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)
 • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
 • เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน
 • ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 • หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร)
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา)
 • กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน
 • กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด

สมัครสินเชื่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร กสิกรสาขาใกล้คุณ
ที่มา https://kasikornbank.com/provident-fund