สินเชื่อ ธ.ก.ส. ให้ยืมเงิน สูงสุด 1 แสน ไม่ต้องเป็นเกษตรกรก็สมัครได้

อาชีพไหนก็กู้ได้ สูงสุด 1 แสนบาท
เช็คเลย เงื่อนไขสินเชื่อ ธ.ก.ส. ‘สานฝันสร้างอาชีพ’

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท สานฝันสร้างอาชีพให้เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือด้านอื่น ๆ กับ สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ : เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท ผ่านโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

คุณสมบัติผู้กู้ : ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรหรือประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

 

วงเงินปล่อยกู้ : กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ช่วยต่อยอดการประกอบอาชีพของคุณได้
การคิดอัตราดอกเบี้ย : กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่ายคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

 

กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

 

คุณสมบัติสมบัติสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ
1. เกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับ ฉ.44 หรือ ฉ.45 เดิม
2. เกษตรกร หรือทายาทเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนตาม ข้อบังคับ ฉ.44 หรือ ฉ.45 โดยลูกค้าผู้ขอกู้ต้องมีประสบการณ์ องค์ความรู้ ความชำนาญ หรือได้รับ

 

การศึกษาหรือฝึกอบรมมาก่อน และมีแผนการผลิตหรือการลงทุนอย่างชัดเจน เพื่อ นำเสนอให้ธนาคารพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจของผู้ขอกู้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ติดต่ออบถามหรือสมัครได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามโทร Call Center 02 555 0555